Kirkagac.Net

Kirkagac.Net

Kirkagac.Net


banner55Kirkagac.Net

Kirkagac.Net

Kirkagac.Net

Kirkagac.Net

Kirkagac.Net

Kirkagac.Net


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


banner36

ÖZDAĞ, “HALKIN TEPKİSİ TERÖRÜ YENER”

28 Ocak 2015 Çarşamba 09:11
Bu haber 1206 kez okundu

Özdağ "Halk so­rum­lu­luk alır, te­rö­re kar­şı cid­di tep­ki­ler or­ta­ya ko­yar­sa prob­le­min bü­yük kıs­mı ken­di­li­ğin­den çö­zü­lür” dedi.

ÖZDAĞ, 'HALKIN TEPKİSİ TERÖRÜ YENER”


ÖZDAĞ “HALKIN TEPKİSİ TERÖRÜ YENER

Te­rörün sa­de­ce po­li­si­ye ted­bir­ler­le ön­len­emeyeceğini kaydeden AK Parti Manisa Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ, “Bir­çok ön­le­yi­ci fak­tör için­de en önem­li­si halk­tır.

Halk so­rum­lu­luk alır, te­rö­re kar­şı cid­di tep­ki­ler or­ta­ya ko­yar­sa   prob­le­min bü­yük kıs­mı ken­di­li­ğin­den çö­zü­lür” dedi.

Te­rör ey­lem­le­ri­nin ama­cının pro­pa­gan­da­ olduğunu kaydeden AK Parti Manisa Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ, “Onun için ör­güt­le­rin jar­go­nun­da si­lah­lı ey­le­min di­ğer adı si­lah­lı pro­pa­gan­da­dır. Ya­ni he­def kit­le halk­tır. Top­lum tep­ki gös­te­rir, bu ey­lem­le­ri onay­la­ma­dı­ğı­nı gös­te­rir­se  bir müd­det son­ra ör­gü­tün mo­ral mo­ti­vas­yo­nu bo­zu­lur, ken­di ken­di­ni yut­ma­ya, ye­me­ye baş­lar. Çün­kü uğ­ru­na mü­ca­de­le et­tik­le­ri halk ken­di­le­ri­ne kır­mı­zı kart gös­ter­miş önü­ne si­lah­sız bir ba­ri­kat koy­muş­tur” şeklinde konuştu.

TERÖRE KARŞI TOPLUMSAL REAKSİYON ŞART

Özdağ açıklamalarına şöyle devam etti;

“İs­pan­ya­’da yö­ne­tim ETA ile bir­çok de­fa gö­rüş­me­si­ne rağ­men ör­gü­te si­lah bı­rak­tı­ra­ma­mış­tır. An­cak yüz­bin­ler pro­tes­to mi­ting­le­ri­ne baş­la­dık­tan son­ra­dır ki ör­güt he­def­le­ri­ni bı­rak­ma­mak kay­dıy­la si­lah bı­rak­mak zo­run­da kal­mış­tır. Fran­sa­’da el ka­ide­nin son ey­le­mi­ne kar­şı bir kaç mil­yon ki­şi­nin so­ka­ğa çı­kıp te­rör ör­güt­le­ri­ni la­net­le­me­si de ay­nı bağ­lam­da de­ğer­len­di­ri­le­bi­lir. Bir ör­güt için en bü­yük ha­yal kı­rık­lı­ğı, uğ­ru­na sa­vaş­tı­ğı­nı id­di­a et­ti­ği hal­kın bu mü­ca­de­le bi­çi­mi­ni ret et­me­si­dir.

Tür­ki­ye­’de de böy­le bir halk in­si­ya­ti­fi oluş­tu­ru­la­bi­lir, te­rö­re kar­şı top­lum­sal bir re­ak­si­yon ge­liş­ti­ri­le­bi­lir­di. Ya­zık ki yıl­lar­ca ya­pı­lan yan­lı ya­yın­lar­la böy­le bir   bi­linç oluş­tu­ru­la­ma­dı­ğı gi­bi te­rör hak­lı mak­sat­la­rın meş­ru bir ara­cı  ola­rak tak­dim edil­di. TV’­ler, ga­ze­te­ler ör­güt pro­pa­gan­da­sı­nın bir va­sı­ta­sı ha­li­ne ge­ti­ril­di. Dağ ro­man­tiz­mi adı al­tın­da ör­güt gü­zel­le­me­le­ri ya­pıl­dı. Genç­le­rin da­ğa çık­ma­sı için ola­ğa­nüs­tü  ça­ba har­can­dı. Ha­la da med­ya­nın so­rum­lu ya­yın­cı­lık yap­tı­ğı­nı söy­le­mek müm­kün de­ğil.

TOPLUMLAR TERÖRE KARŞI ÇARELER ÜRETMELİDİR

Te­rö­re mu­ha­tap ol­muş ül­ke­le­rin tec­rü­be­le­rin­den is­ti­fa­de et­mek el­bet­te önem­li­dir. Ama da­ha önem­li­si her top­lu­mun ken­di­ne özel şart­la­rı ol­du­ğu­nu dü­şü­ne­rek ken­di prob­lem­le­ri­mi­ze özel ça­re­ler üret­mek­tir.30 yıl­dır te­rör­le bo­ğu­şan bir ül­ke­de üni­ver­si­te­le­rin, ay­dın­la­rın doğ­ru dü­rüst ça­lış­ma­sı yok­sa o ül­ke bu olay­lar­dan hiç ders çı­kar­ma­mış de­mek­tir. Şim­di­ye ka­dar te­rö­rün ön­len­me­si­ne da­ir kü­tüp­ha­ne­ler do­lu­su ya­yın ve sa­ha araş­tır­ma­la­rı ya­pıl­ma­lıy­dı.”

Her po­li­ti­ka­nın eleş­ti­ri­le­cek yan­la­rının var­ olabileceğini ama eleş­tir­mek için il­gi­li ko­nu­da bil­gi  sa­hi­bi ol­manın mutlak ge­rektiğini kaydeden Özdağ, “Dü­şün­me­yen, yaz­ma­yan, bu kah­re­di­ci prob­lem üze­rin­de cilt­ler do­lu­su ki­tap üret­me­yen bir ül­ke­nin ay­dı­nı han­gi bil­giy­le eleş­ti­ri ya­pa­cak? Si­ya­set ül­ke­nin, mil­le­tin sa­ade­ti için ya­pı­lır. He­def so­run üret­mek de­ğil, so­run çöz­mek­tir.

Atıl ka­la­rak, ken­di ken­di­ni tek­rar ede­rek hiç­bir prob­le­mi çö­ze­mez­si­niz. Bir şey yap­mak, her za­man hiç­bir şey yap­ma­mak­tan da­ha iyi­dir. Hep be­ra­ber  bir şey yap­mak­la mü­kel­le­fiz. Hal­ka da yu­ka­rı­da ifa­de et­ti­ğim gi­bi so­rum­lu­luk­lar düş­mek­te­dir. Si­ya­set ku­ru­mu­na ve­ri­len ve­ka­let hal­kın so­rum­lu­lu­ğu­nu or­ta­dan kal­dır­maz.

Top­lum ne ka­dar çok se­si­ni yük­sel­tir, bi­riz, be­ra­be­riz, kar­de­şiz, bu ül­ke­yi hiç­bir te­rör ör­gü­tü­ne yem et­me­ye­ce­ğiz di­ye ba­ğı­rır­sa si­ya­set ku­ru­mu prob­lem­le­ri çöz­mek için ken­din­de o ka­dar güç bu­lur. Bu­gün çev­re­ni­ze bir  ba­kın kim ba­ğı­rı­yor, kim su­su­yor. Sü­kut ka­dar ül­ke üze­rin­de he­sa­bı olan­la­rı ce­sa­ret­len­di­ren baş­ka bir şey yok­tur. Ül­ke­mi­zin bir­li­ği­ne, va­ta­nı­mı­zın bü­tün­lü­ğü­ne, mil­le­ti­mi­zin kar­deş­li­ği­ne sa­hip çı­ka­lım. Hem de yük­sek ses­le!” ifadesinde bulundu.

HABER-FOTOĞRAF: HAKAN DEMİR(İHA)

Yorum Gönder