--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

KIRKAĞAÇ BELEDİYESİ'NDEN İHALE İLANI

Kırkağaç Belediyesi'nden yapılan ihale ilanı şu şekilde.

KIRKAĞAÇ BELEDİYESİ'NDEN İHALE İLANI

Kırkağaç Belediyesi mülkiyeti kendisine ait taşınmazları 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre kiraya verecek.

Kırkağaç Belediyesi'nden yapılan ihale ilanı şu şekilde.

*Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre kiraya verilecektir.
*İkinci ihale 02.02.2021 SALI günü saat: 14:00’ten itibaren 5'şer dakika ara ile Belediye Hizmet Binasında Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
*İhale saatinden önce belirtilen muhammen bedel üzerinden hesaplanan %3’lük geçici teminat bedellerini ikinci ihale için 01.02.2021 PAZARTESİ günü saat 15:00’a kadar Belediye veznesine yatırmaları zorunludur. İhale şartnamesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alınabilir.
*İhaleye girecek parsellerin tümü K.D.V.'den muaftır.
            İsteklilerden İstenecek Belgeler:

1.    Dilekçe,
2.    Nüfus cüzdan fotokopisi,
3.    Vekaleten iştirak ediyorsa vekaletname                   
4.    İkametgah belgesi     
5.    İmza Beyannamesi (noter onaylı)    
6.    Geçici teminat mektubu ya da Kırkağaç Belediyesi Veznesinden alınacak makbuz
7.    Emlak İstimlak Müdürlüğünden alınacak olan İhale Şartnamesi. İhale şartname bedelli olup, ödendiğine dair makbuz.
8.    Kırkağaç Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak olan borcu yoktur belgesi.
9.    Tüzel kişilerde ise, yukarıdaki şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
10.    İhaleye katılabilmek için; 08.09.1983 tarih, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun 74’üncü maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak.
11.    Belediye Encümeni ihale yapıp, yapmamakta ve tercih hakkını kullanmakta tamamen yetkili ve serbesttir.
 
İlgililere ilanen duyurulur.
 

HABER-FOTOĞRAF: HAKAN DEMİR(İHA)  

hakan demir

YORUM EKLE
YORUMLAR
Vatandas
Vatandas - 3 yıl Önce

Gelenbe kınık köyü yolundaki depoyu Mehmet Ali başkana verin oranın bu hale gelmesinde çok emeği var çünkü.

SIRADAKİ HABER


         Kirkagac.Net